Korollyk çagalar düşegi demir ýoly

Gysga düşündiriş:

BF201 elementi
Önümiň ady: Çagalaryň düşegi demir ýoly
Reňk: Gara / çal / Gülgüne / Gök
MOQ: 1000PCS
Önümiň ululygy: 150 * 25 * 65cm / 180 * 25 * 65cm / 200 * 25 * 65cm
Kartonyň ululygy: 700 * 260 * 55mm
Arassa agramy: 2.85 / 3.05 / 3.13kgs
Adingük mukdary:
20'GP / 40'GP / 40HQ = 3180/6480/7580pc


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Marka ady:ROYAL BABY
Haryt belgisi:BF201
Material:Poliester
Çarçuwaly material:Elektrik örtügi bilen polat
Rük götermek:Maks 15kg
Foldable: Hawa
Groupaş topary:3- 36 aý
Söwda alyjy:Bölüm dükanlary, super bazarlar, Amazon
Möwsüm:Bütin möwsüm
Önümiň ady:Çagalar üçin demir ýol

Stil:ýönekeý
HYZMATDAŞ HYZMAT:
GAPLAMAK / LOGO / Reňk / PATTERN / LABEL
MOQ:1000 bölek
Reňk:Custöriteleşdirilen
: Aşy:3-36 aý
Önümiň açar sözleri:Krowat goragçysy, Çagalar üçin çagalar üçin demir ýol, Çaga düşegi demir ýoly, bukulýan düşek diwary, Göçme düşek goragçysy, Çagalaryň düşegini goramak derwezesi, Güýzden goramak, sazlanylýan beýik garawul.

Jikme-jiklikler

ab063863
9a39145c
700acbbe
0e5732ae
66098e1b
f88ff5b6
60192163
6bd3d21d
可分离 护栏 英文 详情 _13

Aýratynlyk

ROYAL BABY tarapyndan ussatlyk bilen düzülen, sazlanylýan beýikligi, has ygtybarly bolmagy üçin gulplama mehanizmi bolan çagalar düşegi demir ýoly.

Bu element hakda

Çeýe we köp taraply:Ygtybarly we innowasiýa goşa düwme wyklýuçatelimiz bilen beýikligi 20 dürli ýagdaýda sazlap bilersiňiz.Bu, çagaňyzyň düşek demir ýoluny özbaşdak ýa-da aşak süýşürmeginiň öňüni alýar.Düşnüksiz gabat gelmegi sebäpli, düşek demir ýoly doly we düşege 90 ° burçda dur.Sleepingatýan garawullarymyz çeýe we şonuň üçin ýolda hem amatly, sebäbi adaty syýahat düşeginden az ýer gerek.

Qualityokary hilli material:210D Oksford we mata matasynyň kömegi bilen ýeterlik howa aýlanyşygy üpjün edilýär.Mundan başga-da, ýylylygyň artmagynyň öňüni alýar we çagaňyz iň gowy gurşawda yza çekilip bilner.Krowat demir ýoly 5-25 sm aralygyndaky düşek beýikligi üçin amatlydyr.

Howpsuzlyk we gorag:düşek goragçymyz adaty düşeklere ajaýyp alternatiwa hödürleýär.Diňe düşek relslerini adaty düşegiň gyrasyna dakyň.Howpsuzlyk işgärlerimiz çagaňyzyň ýykylmagynyň öňüni alýar we şeýlelik bilen olary ýykylmakdan we şikeslerden goraýar.

Ygtybarly we çydamly:Düşek torumyzyň ýokary hilli polipropilen plastmassasyndan ýasalan berk we ygtybarly gurluşyk netijesinde siz gaty berk we çydamly demir ýol alarsyňyz.Mundan başga-da, ýokary hilli tor çagaňyzy anyk görmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, howpsuzlyk tory üç dürli uzynlykda we reňkde bar.

Oýun meýdançasyna uzaldylyp bilner:Uly artykmaçlygy, çagalaryňyzyň hezil edip biljek ygtybarly oýun oýny hökmünde goşmaça funksiýa.Dört krowat relsini birleşdiriň, eltip berlen berkitmelere birikdiriň we oýnap başlaň.

Önümleriň dizaýnyna ýa-da tehniki soraglaryna garamazdan, biziň bilen işewür gatnaşyklar gurmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri mähirli garşylaýarys, çagalar gezelenç pudagynda köplenç size goldaw berjekdigimize ynanýarys.

H palatasyiň ýönekeý we iň meşhur gurluşyk, gabygyny tikiň, izolýasiýa we göni birleşdiriň.Bu gurluşyk adatça tomus-ýaz modellerinde ulanylýar

Iki adamlyk kamera,pes temperaturaly uky haltasy üçin iň meşhurdyr.2 aýry gatlak bar, daşarky gatlak tikin gabygy we izolýasiýa bir gatlagy, içki gatlak asma we başga bir izolýasiýa gatlagy bar, soňra 2 gatlak bilelikde tikilýär.Bu goşa H gurluşy, ýatýan haltanyň has ýyly bolmagy üçin H kamerasyndan has köp izolýasiýa we has gowy öndürijilige eýe bolup biler.“Malylylyk dummy” bilen köp ýylylyk izolýasiýa synagyndan soň, henizem “Sowuk nokatlar” bar, şonuň üçin gowulaşan goşa H gurluşyny ulanýarys.

Gowulaşan goşa H kamerasy,adyndan görnüşi ýaly, goşa H kamerasyna esaslanýar.Iki gatlak üçin goşa H-de tikin çyzygy deň derejede, ýylylyk bu “sowuk nokatlar” arkaly ýitýär.Bu meseläni çözmek üçin bu gowulaşan goşa H kamerasyny taýýarladyk.

Awtoulag tükeniksizliginiň öňüni almak.
Agşamlyk üçin oturgyç hökmünde ulanylyp bilner.
Düzülip bilinýän uky sebedi we sazlanylýan oturgyç burçy.
Sazlanylýan tutawaç.Düzülip bilinýän awning Saklamak üçin bukulmagy aňsat


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler