Biz hakda

dwqdqw

"Royal baby", gaty amatly ulagda, ýokary ýoluň çykalgasynyň golaýynda we 2013-nji ýylda esaslandyrylan Guanç Guangzhouou-Zhuhai şäherara demir ýol-Dongşeng bekedinde bäbek önümlerini öndüriji, zawodymyz bäbek önümlerini, önümlerimizi öndürmekde ökde aralygy çagalar gezelençleri, çagalar düşegi garawullary, çagalar meýdançasy, çagalar oýnaýan oýunlar we ş.m. häzirki wagtda 100 töweregi işgärimiz bar, umumy meýdany 5000 inedördül metr, esasy amallar urmak, kesmek, tikmek, ýygnamak we gaplamakdy. saglyk we howpsuzlygy dolandyrmak syýasaty, ussahanada agyz suwy bardy, iş poly ýangyn duýduryş ulgamy bilen guruldy, ussahanada zerur enjamlar bilen üpjün edilen ýeterlik ilkinji kömek enjamlary üpjün edildi, PPE mugt işleýänlere mugt berildi, Mundan başga-da BSCI bilen kepillendirilen.

Jemi 5000 inedördül metr meýdany tutýar

2013-nji ýylda esaslandyryldy

100 töweregi işgäri bar

Iň esasy zat, Dizaýn, In Engineeringenerçilik, R&D, Hil gözegçiligi we önümçilik boýunça tejribeli topar bilen öwünýäris.bar bolan ösen enjamlar we berk hil gözegçilik we düzgünler ulgamy önümlerimiziň bäsdeşlige ukyply we ýokary hilli bolmagyny kepillendirýär, Demirgazyk Amerikada, Günorta Amerikada, Europeewropada, Eastakyn Gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada we beýleki ýurtlara we sebitlere 10+ eksport tejribämiz bar, buýsanýarys Dürli import edijilerden köp öwgi we öwgü gazanan gowy hilli we amaly önümlerimiz.

uiiuiu

Mundan başga-da, her dürli talaplaryňyza laýyk gelýän sargyt önümlerini dizaýn edip we ösdürip bilýäris, satyn alşyňyzy kanagatlandyrmak üçin bir maksada gönükdirilen hünärmenler guramasydyrys.

Biz bilen işewür gatnaşyklar gurmak we bilelikde ajaýyp geljegi döretmek üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri mähirli garşylaýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil kepillendirilýär

Çaga önümlerini ýokary hilli öndüriji bolmak bilen, kompaniýamyz her bir müşderä çaga önümlerimiziň ähli hil taýdan kemsizdigini kepillendirýär.Öňdebaryjy önümçilik tehnologiýamyz we çagalar üçin iň ygtybarly mowzuklary öndürmek üçin berk hil gözegçiligi bilen.Biziň kompaniýamyz diňe çaga üçin howpsuz materiallary we dem alýan dokma önümlerini we içki köpükleri ulanýar.

Zawodyň göni bahasy

Bazarlaryň köpüsinde bäsdeşlik ilkinji nobatda önümiň hili we bahasy bilen kesgitlenýär.Şonuň üçin kompaniýamyz müşderilerine iň gowy bahadan iň oňat hilli önümleri hödürlär.Öz zawodymyz lomaý çagalar önümleriniň hemmesini öndürýär, bu bolsa has az çykdajylara we has gowy gözegçilige getirýär.

Omörite sargytlar we hil kepillendirilýär

Dizaýny, reňkini, materialyny, ýük göterijisini, ululygyny, işleýşini, laýyk ýaşyny, nyşanyny we sargyt eden çaga gezelençiniň we çaga düşeginiň demir ýolunyň şahsy belligini doly düzüp bilersiňiz.Pikirleriňizi nädip hakykata öwrüp biljekdigimizi inersenerlerimizden we dizaýnerlerimizden soraň.Işgärlerimiz, köp ýyllyk önümçilik tejribesini çekip, iň döwrebap döredijilik tehnologiýasyny ulanyp, pikirleriňizi şahsylaşdyrmakda uýgunlaşýarlar.Çaga önümlerimiziň, matalardan başlap, ölçeglere we ulanyşlara çenli, markaňyzyň wepalylygyny hiline nädip ýetirýändiklerini kesgitlemek üçin her elementini gözden geçirýäris.

Ibermek

Deňiz, howa, demir ýol, kurýer we multimod ýollary bilen halkara gatnaw, öz ekspeditorlaryňyzy hem saýlap bilersiňiz, wagtynda eltip beriň.