Çaga arabasyny ulananyňyzda bulara üns bermeli!

1. Çagaňyza howpsuzlyk kemerini geýmezlik
Käbir eneler gaty tötänleýin, howpsuzlyk kemerini dakmazlyk üçin gezelençdäki çaga, bu gaty ýerliksiz.
Gezelenç ulanylanda bulara üns bermeli!Bu siziň durmuşyňyzy howp astynda goýup biler
Gezelenç kemerleri bezeg däl!Çagaňyza gezelenje münmäge rugsat bereniňizde, howpsuzlyk kemerini dakyň, syýahat gysga bolsa-da, biperwaý bolup bilmez.
Çekeleşikli ýolda arabanyň gapdalyndan süýşer, bu diňe bir oňurga we bedenine zeper ýetirmek bilen çäklenmän, howpsyzlyk goragy bolmazdan çagadan ýykylmak ýa-da ýykylmak howpuny döredýär. ýaralanmak aňsat.
2. Gezelençiň gulpuny goýuň
Gezelençleriň köpüsinde tormoz bar bolsa-da, köp ene-atanyň olary dakmak endigi ýok.
Bu nädogry!Gysga wagtlap ýa-da diwara garşy duralga bolsun, tormozy urmaly!
Bir gezek howuzyň golaýynda gök önümleri ýuwmak bilen meşgullanýan we 1 ýaşly çagasy bilen gezelençini eňňidiň gyrasynda saklaýan bir ene hakda täzelik bardy.
Tormozy kololýora goýmagy ýatdan çykaryp, awtoulagdaky çaga hereket etdi, kolýoluň süýşmegine we agyrlyk güýji sebäpli awtoulagyň eňňitden we derýa gitmegine sebäp boldy.
Bagtymyza, geçip barýanlar derýa böküp, çagany halas etdiler.
Şeýle betbagtçylyklar daşary ýurtlarda-da bolup geçdi.
Gezelenç wagtynda tormozlanmansoň, ýollara süýşdi…
Bu ýerde hemmelere berk ýatlatmak üçin, gezelenç saklaň, gezelençde gulplamagy ýatdan çykarmaly däl, hatda 1 minut park etseňizem, bu hereketi äsgermezlik edip bilmersiňiz!
Uýalar esasanam bu jikme-jikliklere üns bermelidirler we ene-atalara üns bermegi ýatlatmalydyrlar!
3. Çaga arabasyny eskalatordan ýokary we aşak alyň
Durmuşyňyzyň hemme ýerinde görüp bilersiňiz.Çagaňyzy söwda merkezine äkitseňiz, köp ene-atalar bäbek arabalaryny eskalatordan ýokary we aşak itýärler!Eskalatoryň howpsuzlyk düzgünnamalarynda aç-açan aýdylýar: Eskalatorda maýyplar üçin oturgyçlary ýa-da çaga wagonlaryny basmaň.
Şeýle-de bolsa, käbir ene-atalar bu howpsuzlyk howpy barada bilmeýärler ýa-da heläkçiliklere sebäp bolup bilmeýärler.
Çaga wagonlarynyň münmegine ýol bermeýän eskalator düzgünlerini berjaý etmegiňizi haýyş edýäris.
Ene-atalar pola ýokaryk we aşak gitmek üçin gezelenç etseler, iň gowusy lifti saýlap alyň, howpsuz bolar ýaly, ýykylmaz ýa-da adamlar heläkçiligini iýmek üçin lift.
Eskalatory almaly bolsaňyz, iň gowy ýol çagany saklamakdyr, maşgala agzasy bolsa tigir arabasyny eskalatoryň üstünden aşaklygyna itekleýär.
4. Adamlar we awtoulaglar bilen basgançaklary ýokaryk we aşak süýşüriň
Bu gezelençleri ulananymyzda umumy ýalňyşlyk.Basgançaklardan ýokaryk we aşak düşende, käbir ene-atalar çagalaryny basgançakdan ýokary we aşak götererler.Bu gaty howply!
Bir töwekgelçilik, eger hereket wagtynda ene-atasy süýşse, çaga hem, ulularam basgançakdan ýykylyp biler.
Ikinji töwekgelçilik, köp gezelenç indi aňsatlyk bilen yza çekilip bilner we bir gezek basmak yza çekilmek satuw nokadyna öwrüldi.
Çaga awtoulagda oturan bolsa we ulular kolýolka hereket edende tötänleýin düwme düwmesine degse, kolýol birden bukular we çaga aňsatlyk bilen eziler ýa-da ýykylar.
Teklip: Kololýory basgançakdan ýokaryk we aşak basmak üçin lifti ulanyň.Lift ýok bolsa, çagany alyp basgançaklara çykmagyňyzy haýyş edýäris.
Eger bir adam çagasy bilen daşaryk çyksa we arabany özüňiz göterip bilmeseňiz, gezelençden başga birine kömek etmegini haýyş ediň.
5. Kolýony ýapyň
Tomusda käbir ene-atalar çagany güneşden goramak üçin çaga arabasyna inçe ýorgan goýýarlar.
Emma bu çemeleşme töwekgelçiliklidir.Etorgan-düşek gaty inçe bolsa-da, gezelençiň içindäki temperaturanyň ýokarlanmagyny çaltlaşdyrar we uzak wagtyň dowamynda gezelençdäki çaga, peçde oturan ýaly.
Şwesiýaly çaga lukmany: 'Pramanyň içindäki howa aýlanyşygy ýorgan örtülende gaty pes bolýar, şonuň üçin oturmagy gaty yssy bolýar.
Şwesiýanyň metbugaty hem ýörite synag geçirdi, ýorgan bolmasa, gezelençiň içindäki temperatura takmynan 22 gradus, inçe ýorgan bilen örtülýär, 30 minutdan soň, arabanyň içindäki temperatura 34 gradusa çenli ýokarlanýar, 1 sagatdan soň içindäki temperatura gezelenç 37 gradusa çenli ýokarlanýar.
Şeýlelik bilen, siz ony Günden goraýarsyňyz öýdýärsiňiz, ýöne hakykatdanam ony has gyzdyrýarsyňyz.
Çagalara aşa gyzmak we yssy howa howpy abanýar, şonuň üçin tomus ene-atalary çagalaryny aşa köp ýylylyga sezewar etmezlik üçin seresap bolmalydyrlar.
Şeýle hem, olara has ýumşak we ýeňil eşikler berip bileris, daşarda çagany kölegede, awtoulagda gezmäge, çaganyň temperaturasynyň gaty ýokary däldigine göz ýetirmäge, oňa has köp suwuklyk bermäge synanyşyp bileris.
6. Tutuş ýerlerde gaty asmak
Gezelençden artykmaç ýüklemek, onuň deňagramlylygyna täsir edip, üstünden barmak ähtimallygyny artdyryp biler.
Umumy pram, çagany käbir çagalar, süýt tozy çüýşeleri we ş.m. ýerinden çykarmak üçin amatly sebet bilen üpjün ediler.
Bu zatlar ýeňil we awtoulagyň deňagramlylygyna kän bir täsir etmeýär.
Childrenöne çagalaryňyzy söwda edýän bolsaňyz, azyk önümleriňizi awtoulagda asmaň.

Iş wagty: Noýabr-10-2022