2020 Global çaga gezelenç we gezelenç bazary derňewi, görnüşi, ulanylyşy, çaklamasy we COVID-19 täsir derňewi 2025

Öndüriji, sebit, görnüşi we ulanylyşy bilen bölünen 2020-nji ýylda dünýädäki çaga gezelenç we gezelenç bazary, 2025-nji ýylda iň oňat anyk täsiri, integrasiýa usullaryny we iň täze tehnologiýany çaklaýar. Hasabat, logiki emele gelenlere baha bermek üçin her bazar ölçegini kesgitleýär we düşündirýär. dünýädäki çagalar gezelençleri we gezelenç bazaryndaky ösüş ugruny kesgitläň.Hasabat bazaryň gurluşyna giňişleýin seljerme geçirdi we dürli bazar segmentlerine we pudagyň kiçi segmentlerine baha berdi.Bu hasabatyň kömegi bilen, okyjylar dünýä bazarynyň yzygiderli ösmegine itergi berýän ýokarda agzalan faktorlaryň bolup biljek netijeleri barada gutarnykly netijä gelip bilerler.Bu gözleg resminamasy bilen, gatnaşmak, gazanmak, saklamak we monetizasiýa ýaly senagat prosesiniň her tapgyryny döretmek we optimizirlemek has aňsat bolar.
Hasabat, global gezelenç we gezelenç bazaryny häsiýetlere, funksiýalara, amaly programmalara we görnüşlere esaslanýan birnäçe esasy bazar segmentlerine bölýär.Bu maglumatlar täze girýänlere we täze döreýän oýunçylara bazaryň umumy gurluşyna düşünmäge we bazardaky dürli önümler we hyzmatlar barada maglumat almaga kömek eder.Hasabat, şeýle hem, 2020-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli çaklama döwründe tutuş bazara ýolbaşçylyk edip ýa-da herekete getirip biljek esasy bazar segmentleri barada jikme-jik maglumatlary öz içine alýar. Hasabat bazaryň sebitdäki bölünişigini hem öz içine alýar.Kompaniýalaryň bazar gözlegleri bilen baglanyşykly dürli bazar segmentlerine köp bil baglaýandyklaryna şek ýok, şonuň üçin bu resminama kompaniýany dogry ýola gönükdirmek üçin has gowy düşünje berýär.Umumy aýratynlyklar, dünýä bazaryndaky paý, umumy gyzyklanmalar, global isleg we gezelençleriň we gezelençleriň üpjünçiligi ýaly segmentasiýa üçin hem göz öňünde tutulýar.
Bellik: Hasabatymyzda, görlüp-eşidilmedik COVID-19 wirusy sebäpli kompaniýalaryň ýüze çykyp biljek esasy problemalary we howplary jemlenýär.
Global gezelenç we gezelenç bazarynda işleýän esasy oýunçylar: Goodbaby, Mybaby, Artsana, Combi, BBH, Seebaby, Emmaljunga, Shenma Group, Newell Rubbermaid, Aing, Dorel, UPPAbaby, ABC Design, Hauck, Stokke, Peg Perego, Roadmate.
Görnüşi boýunça bölünen bazary, önümleri bölmek bolar: ýeke gezelenç, köp gezelenç, gezelenç.
Programma boýunça bölünen bazar: 1 ýaşa çenli, 1 ýaşdan 2,5 ýaşa çenli we 2,5 ýaşdan uly.
Sebitara bölünişine görä, bazar aşakdaky esasy sebitlere bölünýär: Demirgazyk Amerika (ABŞ, Kanada we Meksika), Europeewropa (Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Russiýa we Italiýa), Aziýa Pacificuwaş ummany (Hytaý, Japanaponiýa, Günorta) Koreýa, Hindistan we Günorta-Gündogar Aziýa), Günorta Amerika (Braziliýa, Argentina we ş.m.), Eastakyn Gündogar we Afrika (Saud Arabystany, Müsür, Nigeriýa we Günorta Afrika).

Iş wagty: Noýabr-10-2022